Strategia podatkowa to misja i wizja oraz długoterminowe cele podatkowe. Uwzględnienia się w niej nie tylko cele biznesowe Firmy, lecz także przyjęte przez nią wartości etyczne.

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzająca obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.
Oznacza to, że określone w Ustawie podmioty mają obowiązek realizować strategię podatkową (i w domniemaniu także ją posiadać) oraz sporządzać i publikować corocznie informację o jej realizacji na stronie internetowej.
Poniżej Informacja o strategii podatkowej PKP CARGO SERVICE za 2021 i 2022 rok: